Szanowni Rodzice.

Wpłat na obiady należy dokonywać tylko i wyłącznie w  podanych terminach oraz w określonej kwocie. Rodzice, którzy nie mają możliwości  dokonania wpłaty na konto, mogą wpłacać pieniądze u Pani Intendentki.

Deklaracje o obiadach składamy u Pani Intendentki lub w świetlicy szkolnej.

Aktualny jadłospis

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Informacja o rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – Szkoły Podstawowej nr 14
w Głogowie.

I. Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej.

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje MOPS oraz inni sponsorzy.
3. Na obiady Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi szkoły.

II. Odpłatność za obiady.

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
2. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu  produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania  i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
5. W sytuacjach wzrostu kosztów, w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki miesięcznym wyprzedzeniem.

III. Opłaty. 

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendenta Szkoły (dwa pierwsze dni robocze miesiąca). Po wyznaczonym terminie opłaty nie będą przyjmowane.
2.Wpłaty potwierdzane są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem Intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
3. Intendent szkoły posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie karnetów obiadowych.

 IV. Zwroty za obiady.

1. Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki  lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona u Intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3.Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, Intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub  niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

V. Wydawanie posiłków.

1. Posiłki wydawane są od godz. 10.35 do godz. 12.50
2. Przed stołówka wywieszony jest jadłospis tygodniowy zatwierdzony przez Intendenta, szefową kuchni oraz kierownika świetlicy. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. Zasady zachowania w stołówce.

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2.Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3.Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wychowawcy świetlicy.
4. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.
5. W stołówce obowiązuje zmienne obuwie.
6. Ze względów sanitarno epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie  do stołówki podczas obiadu).
7. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
8. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
– spokojnie poruszać się po stołówce,
– Zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,
– zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
– zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
– szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu.
9. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.

NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH

W związku w wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY UE NR 1169/2011 z dnia25 października 2011 r. 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

1 – Zboża zawierające gluten
2 – Skorupiaki i produkty pochodne
3 – Jaja i produkty pochodne
4 – Ryby i produkty pochodne
5 – Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6 – Soja i produkty pochodne
7 – Mleko i produkty pochodne
8 – Orzechy
9 – Seler i produkty pochodne
10 – Gorczyca i produkty pochodne
11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne
12 – Dwutlenek siarki
13 – Łubin i produkty pochodne
14 – Mięczaki i produkty pochodne

Przerwy obiadowe:
Godzina 10.35 (po 3 lekcji) – zupa
godzina 11.35 (po 4 lekcji) klasy I, II, III, IV
godzina 12.40 (po 5 lekcji) klasy V , VI, VII, VIII