Nasza szkoła przystąpiła do programu “Bezpieczny Dolnoślązak”. Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Organizatorem Programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Program realizowany jest przez: Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Cele Programu:
Tegoroczna edycja w szczególny sposób nawiązuje do:

-zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w górach w ramach ogłoszonego roku 2022 Rokiem Ratownictwa Górskiego na Dolnym Śląsku,

-kształtowania nawyków oraz bezpiecznych zachowań służących ochronie w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof i wypadków masowych) zgodnie ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

a także:

-nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze Służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa,

-wsparcie szkół w projektowaniu działań/ćwiczeń mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań.

 

Szkolny koordynator Agnieszka Urbaniak

Inne informacje dotyczące programu