Zgodna na publikację danych na stronie internetowej

Zgoda na publikację wizerunku

Regulamin monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE 

1.      Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego,
ul. Królewska 12 Tel. 76 834 72 95, sp14_2@demetria.glogow.um.gov.pl

2.      Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem:
Dyrektorem szkoły – Pani Małgorzata Jabłońska – Szewców

Tel. 76 834 72 95,
Adres email:
sp14_2@demetria.glogow.um.gov.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40

Adres email: iod@odoplus.pl

3.      Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

CEL PRZETWARZANIA  PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego. Są to między innymi:

 

Przetwarzanie danych osobowych może również odbywać się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ustawa prawo oświatowe:
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290);

Ustawa o systemie oświaty
o systemie oświaty

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

(Dz. U. poz. 1646)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4.      Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób

5.      Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?

Z uwagi na fakt, iż jesteśmy szkołą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

·         podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy publicznej celem realizacji obowiązków prawnych
Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:

·         uprawnieni pracownicy naszej placówki,

·         uprawnieni pracownicy organu prowadzącego szkołę tj. Urzędu Miejskiego w Głogowie

6.      Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa

7.      Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

8.      Jakie są Twoje prawa?

·         W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty przez okres 50 lat

·         W przypadku danych osobowych przekazanych nam na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody masz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z Art. 13:

a)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego,
ul. Królewska 12 Tel. 76 834 72 95, sp14_2@demetria.glogow.um.gov.pl

b)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub e-mail: iod@odoplus.pl

c)      Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

d)     Pana/Pani/ dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacja dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

e)      Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych

f)       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

g)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest:
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego

67-200 Głogów, ul. Królewska 12

Tel. 76 834 72 95

Mail: sp14_2@demetria.glogow.um.gov.pl

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer e-mail: iod@odoplus.pl tel.: 533 80 70 40

3. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.

4. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 108a ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 996, 1000 i 1290 z późn.zm],
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. Jedynie w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mamy uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowań,

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty udzielające wsparcia placówce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia,

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo do:

– informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
– dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
– prawo do żądania anonimizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

“Wydarzenia otwarte w szkole”

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego

67-200 Głogów, ul. Królewska 12

Tel. 76 834 72 95

Mail: sp14_2@demetria.glogow.um.gov.pl

 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.”