SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2023/2024 została ustalona w wysokości 40 zł na dziecko. W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej Szkoły opłata wynosi 20 zł, natomiast na trzecie i kolejne dziecko składka nie obowiązuje. Płatności można dokonać poprzez swoich przedstawicieli klasowych czyli skarbników klasowych lub u skarbnika Szkoły – Pani Justyny Tarasewicz. Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na konto

PKO Bank Polski SA 32 1020 3017 0000 2402 0435 5202. 

Koniecznie w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (płatność indywidualna) lub klasę (płatność grupowa). Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że zgromadzone fundusze przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności regulaminowej Rady Rodziców. Wszelkie wydatki są dokumentowane i przedstawiane
w formie sprawozdania na koniec każdej rocznej kadencji Rady Rodziców.

SKŁAD RADY RODZICÓW  W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Monika Gruszka – przewodnicząca
Justyna Tarasewicz – skarbnik
Wernik – Kaniewska Anna
Molska Elżbieta
Gujska Renata
Kaczyński Michał
Ławrowski Bartosz
Nowicka Magdalena
Przytulska Bożena
Łukaszewska Malwina
Kawała Justyna
Więcek Monika
Piwień Agnieszka
Uptas Ewa
Hanulak Przemysław
Gołąbek Joanna
Kantarowska Magdalena
Tarnowska Izabela
Sewastianowicz Justyna
Mazurek Patrycja
Walczak Paweł

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 14 im. Henryka III GŁOGOWSKIEGO W GŁOGOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późn. zm. oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 14  im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.

Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§ 2
1.Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Szkoły.
2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w Szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych
§ 3
1.Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w Oddziałach w każdym roku szkolnym ustala Dyrektor Szkoły
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego Oddziału.
4. W wyborach do Rad Oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6 Wybory do Rad Oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza Wychowawca Oddziału.
7. Zadania Wychowawcy Oddziału podczas wyborów do Rady Oddziałowej:

a) powołanie dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej poprzez głosowanie jawne spośród uczestników zebrania (członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować do Rady Oddziałowej),
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
c)  nadzorowanie przebiegu głosowania.

8. Zadania Komisji Skrutacyjnej:
a) rozdanie przygotowanych kart do głosowania (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).

9. Zgłoszenia kandydatów do Rady Oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
10. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
11. Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
12. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
13. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Skarbnika.
14. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.
15. Dokumenty z wyborów przekazuje się Dyrektorowi szkoły w depozyt za pośrednictwem Wychowawcy Oddziału.

Rozdział IV

Zadania i kompetencje Rad Oddziałowych

§ 4
1.Wybrany przedstawiciel Rady Oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego Oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z Wychowawcą uczniów, z wnioskami do Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
3. Rada Oddziałowa współdziała z Przewodniczącym Rady Rodziców i Prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

§ 5
1Pracami Rady Oddziałowej kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności:
a) reprezentuje rodziców uczniów danego Oddziału i Radę Oddziałową wobec innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z Wychowawcą uczniów,
c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Oddziałowej.

Rozdział V

Władze Rady Rodziców

§ 6
1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole.
2. Na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu Rady Rodziców (jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego) przeprowadza się wybory trzyosobowego Prezydium Rady Rodziców.

3. Wybory Rady Rodziców przeprowadza dwuosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym (w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Prezydium Rady Rodziców).

4. Zadania Komisji Skrutacyjnej:
a) rozdanie przygotowanych kart do głosowania (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania,
d) sporządzenie protokołu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).

5. Zgłoszenia kandydatów do Prezydium Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

6. Kandydat do Prezydium Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

7. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

8. Za wybranych do Prezydium Rady Rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

9. Wybrani członkowie Prezydium Rady Rodziców wyłaniają ze swojego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Skarbnika.

10. Dokumenty z wyborów stanowią załącznik do Protokołu z zebrania Rady Rodziców.

11. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa jeden rok – od 1 października danego roku szkolnego do dnia 30 września kolejnego roku szkolnego.

12. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Prezydium Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Prezydium Rady Rodziców.

13. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.

§ 7

1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami (jako ekspertów) dla wykonywania określonych zadań.

§ 8

1. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż dwie osoby. 

§ 9

1.      Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

a) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
b) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział VI

Posiedzenia Rady Rodziców

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 11

1. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

3. Osoby zapraszane uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, a protokoły przechowywane
w dokumentacji Rady.

Rozdział VII

Podejmowanie uchwał

§ 13

1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

4. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

a)      w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

b)      w kolejnych terminach zebrań, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

5. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Rady ma prawo podejmowania uchwał w imieniu Rady Rodziców.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

§ 14

1. Członkowie Rady mają prawo:

a) dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją
i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
b) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
c)głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek:

a) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady Rodziców,
b) nieujawniania spraw poruszanych na Radzie Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 Rozdział IX

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 15

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.

2. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) poprawę bazy materialnej Szkoły,
b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach szkolnych itp.
f) zapomogi,
g) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

3. Rada Rodziców corocznie ustala szczegółowe zasady wydatkowania funduszu w planie finansowym wydatków.

4. Skarbnik Rady Rodziców przedstawia coroczne sprawozdanie wydatkowania funduszu Rady.

5. Rada Rodziców dysponuje zgromadzonymi na koncie środkami poprzez dwie upoważnione osoby: Przewodniczącego i/lub Skarbnika.

6. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Wychowawcy Oddziałów,
c) Rada Pedagogiczna,
d)  Oddziałowe Rady Rodziców,
e) Samorząd Uczniowski.

7. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza Skarbnik Rady Rodziców.

Rozdział X

Postanowienia końcowe 

§ 16

1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie”.

2. Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców, członkowie Prezydium Rady Rodziców, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji na wniosek 1/3 Rady Rodziców lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.