NASZE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Uczniowie klas I – III w roku szkolnym 2021 – 2022 biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”

 Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).
Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022

Autorzy i koordynatorzy:
Paulina Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka) – nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
Magdalena Wojdan – (współautorka) nauczycielka z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu
Mariusz Berkowski (współautor) – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
Agnieszka Raźna – Kubiak (współautorka) – nauczycielka z Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław Akademia Przedszkolaka
Organizator:  Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

  • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);
  • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
  • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt składa się z trzech modułów:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

A. Urbaniak